Funkce plastové jímky

Plastové jímky jsou nádrže pro zachycení a akumulaci odpadní vody z objektů, jako jsou například chalupy, chaty a v menší míře rodinné domky.

Velikost a použití jímek je závislé na množství přiváděné odpadní vody a navržené periodicitě vyvážení jímky.

 

Výpočet velikosti plastové jímky (žumpy)

Pro výpočet akumulačního objemu žumpy předepisuje norma ČSN 736781 výpočet dle vzorce:

V = n x q x t (m3)

n – počet obyvatel
q – specifická spotřeba vody (m3 na osobu a den) – viz tabulka
t – interval vybírání žumpy (den)

 

Vybavení nemovitosti (zařízení připojená na žumpu) Specifická spotřeba vody (m3/os/den)
Nesplachované záchody 0,002
Pouze WC 0,025
Pouze výtok vody (vodovodní kohoutek) 0,040

Výtok vody a společný WC

0,065
Výtok vody (bez koupelny) WC v bytě 0,080
Výtok vody, WC, koupelna na tuhá paliva 0,110
Výtok vody, WC, koupelna (ohřev-plyn, elektřina) 0,125
Výtok vody, WC, koupelna (centrální příprava teplé vody) 0,150

 

Vyvážecí jímky: 

Celoplastové vyvážecí bezodtokové jímky (žumpy) se budují tam, kde splaškové odpadní vody nebo vody se škodlivými látkami nelze odvádět do kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod, nebo kde tyto odpadní vody nemohou být z ekonomických či jiných důvodů čištěny v samostatné malé čistírně odpadních vod.

Retenční nádrže:

Retenční nádrž slouží k zadržení dešťových srážek a jejich následnému řízenému odtoku do kanalizace. Retenční nádrž nachází uplatnění u rodinných domků, rekreačních objektů, malých a velkých firem a jiných subjektů.
Požární nádrže
Nádrž pro kumulaci vody

Kalová jímka:

Kalová jímka je usazovací kalový prostor, který slouží k zachycování plovoucích látek a k usazováni sedimentujících látek.

Dešťová zdrž:

Domovní dešťová zdrž je vhodná pro akumulaci dešťových srážek a následnému využití pro okruh užitkové vody (záchody,pračky,zálivka ...), kropení a zalévání kurtů ,zalévání zahrad a skleníků, doplňování vody do kotelen a mnoho dalších využití.

Čerpací jímky

Funkce, výpočet velikosti, použití plastových jímek |Materiál jímek |Instalace jímky |Pokyny pro provoz

 Jímky hranaté  užitný objem v (m3)  Jímky kruhové  užitný objem v (m3)
Plastová jímka PJBH 4,65  4,65 Plastová jímka PJBK 2,5  2,5
Plastová jímka PJBH 6,97  6,97 Plastová jímka PJBK 4,5  4,5
Plastová jímka PJBH 10,5  10,5 Plastová jímka PJBK 6  6
Plastová jímka PJBH 14,2  14,2 Plastová jímka PJBK 7,4  7,4
Plastová jímka PJBH 17,6  17,6 Plastová jímka PJBK 9,4  9,4
Plastová jímka PJBH 23,5  23,5 Plastová jímka PJBK 13  13
Plastová jímka PJBH 28,2
 28,2 Plastová jímka PBJK 15,2  15,2
Plastová jímka PJBH 34,5
 34,5    
Plastová jímka PJBH 42,5  42,5    
Plastová jímka PJBH 33,0  33